Page

Boeken

Hoogbegaafd geloven

Prijs: € 13,90

Niet eerder verscheen in Nederland een boek over hoogbegaafd geloven. Voor veel hoogbegaafden is de drempel naar geloven hoger dan feitelijk nodig is. Uit heel wat kerken zijn hoogbegaafden ongemerkt ‘weggesijpeld’ en daarmee soms ook uit het christelijk onderwijs en christelijke zorginstellingen.

Hoogbegaafd geloven is geen combinatie die vanzelf spreekt. Nu spreekt geloven zelden vanzelf. Maar hoogbegaafden, die zouden willen leven in vertrouwen op God, komen andere struikelblokken tegen dan mensen met een gemiddelde begaafdheid.

Hoogbegaafd geloven beschrijft de mogelijkheid om zich als hoogbegaafde over te geven in vertrouwen op God. In dit boek worden inzichten van Maslow gebruikt om de (geloofs-)ontwikkeling inzichtelijk te maken. Specifiek wordt ingegaan op de geloofsontwikkeling van hoogbegaafde mensen.

Ria Havinga weet waarover ze schrijft. Ze is jarenlang voorzitter geweest van CHOOCHEM, een christelijke vereniging van [ouders van] hoogbegaafden. Een aantal van haar kinderen zijn hoogbegaafd en in zekere zin is dit boek het resultaat van nadenken over haar opvoedingspraktijk en de vragen en het verlangen van anderen binnen CHOOCHEM. Momenteel is zij voorzitter van Koepel Hoogbegaafdheid, een overlegorgaan van verschillende organisaties van en voor hoogbegaafden. 

De hoop bij de uitgave van dit boek is dat werkers in kerken en scholen meer gevoelig zullen worden voor het ‘anders’ zijn van hoogbegaafden zodat zij daar in hun werk hun voordeel mee  kunnen doen.

 

Loading Updating cart...

Fabels van Friedman, verhalen over loslaten

Prijs: € 15,90

Wie een ander of een organisatie wil veranderen moet daar vooral niet al te zeer zijn best voor doen. Een speelse benadering werkt beter. Deze fabels schrijven niet voor en proberen niet te overtuigen, maar zetten aan tot zelfreflectie en ontlokken nieuwe inzichten in het effect van het eigen handelen. Als een spiegel zetten ze ons aan het denken over onze manier van omgaan met onszelf en anderen. Therapeuten, managers, pastores en andere leidinggevenden gebruiken fabels in de begeleiding van cliënten en medewerkers. Maar zeker ook om na te denken over hoe ze zelf onbedoeld en met de beste intenties verandering in anderen in de weg zitten. Een eye-opener. Friedman gaf deze krachtige verhalen mee als huiswerkopdracht aan zijn cliënten. De fabels deden vaak hun beoogde werk en zijn nu beschikbaar in boekvorm.

Loading Updating cart...

Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in de kerk en synagoge

Prijs: € 32,50

Een eyeopener voor:

- pastores en andere leidinggevenden die hun gemeente(leden) willen helpen om te veranderen
- managers en andere leidinggevenden die streven naar verandering in hun 'organisatiegezin'
- leidinggevenden buiten en binnen de kerk, als ook ouders die niet willen opbranden
- wie wil ontdekken wat de gezinssysteemtheorie hulpverlening en pastoraat te bieden heeft.

“Dit boek is verplichte stof voor iedereen die serieus betrokken is bij de relaties van anderen”, schreef een recensent over deze heldere inleiding in de systeemtheorie. Met reden. Daarnaast is het boek een goudmijn voor wie een organisatie, parochie of kerkelijke gemeente wil helpen om te veranderen. En voor zich wil wapenen tegen de dreigingen van burn out.”

 

Loading Updating cart...

DemonstratieDVD Motiverende gespreksvoering bij alcoholproblemen

Prijs: € 12,50

Voor wie vaardiger wil worden in het toepassen van motiverende gespreksvoering in het algemeen en het inzetten van ‘motivatie-bevorderende strategieën’ in het bijzonder is deze demonstratieDVD met artsen en praktijkondersteuners in de hoofdrol een goudmijn. Hulpverleners en studenten zullen in de regel door de casuïstiek ‘heenkijken’ en de DVD weten te vertalen naar hun eigen setting en wijze van hulpverlenen.

Loading Updating cart...

Handleiding training in motiverende gespreksvoering en training in kortdurende gedragsinterventie bij alcoholproblemen

Prijs: € 32,90

Dit draaiboek voor een Basistraining motiverende gespreksvoering (MGV) van twee dagdelen en een vervolgtraining Gedragsinterventies bij alcoholproblemen in de algemene gezondheidszorg beschrijft gedetailleerd een gestandaardiseerde training voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Deze handleiding biedt ook veel bruikbaar materiaal voor trainers en docenten die voor andere doelgroepen trainingen MGV verzorgen. Inclusief een DemonstratieDVD met powerpointpresentaties voor trainingen en ruim 3 uur demonstratiegesprekken.

Deze DVD is ook los verkrijgbaar om na een training MGV af te kijken, de fragmenten stil te zetten en je af te vragen wat jezelf zou zeggen om bijvoorbeeld ambivalentie op te lossen en te bouwen aan motivatie in de richting van een veranderplan en van gedragsverandering.

 

 

Loading Updating cart...

Stap voor stap, werkboek – versie toezichthouder – G.M. Schippers e.a.

Prijs: € 8,95

Deze uitgave is  identiek aan het werkboek voor de cliënt, maar bevat ook gedetailleerde agogische aanwijzingen.  Zo heeft de toezichthouder een handleiding onder handbereik die hem ondersteunt om op een gestructureerde wijze het gesprek met de cliënt te voeren over het delictgedrag in relatie tot middelengebruik en deze te motiveren tot gedragsverandering, met als uiteindelijk doel criminele recidive te voorkomen.

Loading Updating cart...

Stap voor stap, werkboek

Prijs: € 7,95

Stap voor stap is een werkboek dat is ontwikkeld voor verslaafde delictplegers, die door de rechter onder toezicht zijn gesteld van de verslavingsreclassering. Het werkboek helpt hen inzicht te krijgen in het eigen middelengebruik, het delictgedrag en de mogelijke relatie hiertussen. Doel is ze te motiveren voor gedragsverandering door deelname aan een gedragsinterventie of zorgtraject, met als uiteindelijk doel criminele recidive te voorkomen.

Volgens prof. L.A.R. Stein zijn reclasseringswerkers bij uitstek in een positie om gebruik te maken van motiverende gespreksvoering. Motiverende gespreksvoering is de onderlegger van Stap voor stap. De eerste resultaten zijn  bemoedigend. Reden voor de SVG om al haar toezichthouders op te leiden in de methodiek Stap voor stap. 

Stap voor stap is ontwikkeld door het Amsterdam Institute of Addiction Research (AIAR) het Academisch Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam en wordt getest bij de Stichting Verslavingsreclassering Ggz (SVG).

 

Loading Updating cart...

Luisteren 2.0 – Anderen tevoorschijn luisteren

Prijs: € 17,90

Aanrader als je je herkent in een van de volgende typeringen:

  • Je hoopt op diepgang, juist ook in terloopse gesprekken.
  • Je wilt je wens om gastvrij en respectvol ruimte te maken voor verhalen van anderen vertalen naar gespreksvoering.
  • Je hoopt dat zingeving en geloof vaker ter sprake komen
  • Je bent bekend met motiverende gespreksvoering en zoekt naar een vertaalslag naar gesprekken over zingeving en geloof.
  • Je wilt in gesprekken advies of inzicht aanreiken met een zo laag mogelijke kans op ‘weerstand’.
  • Je wilt gastvrij kerk-zijn vertalen naar hoe gesprekken worden gevoerd.
  • Je zoekt naar handvatten voor respectvolle missionaire gespreksvoering.

Een groot aantal (ook zeer ervaren) pastorale vrijwilligers en beroepskrachten gaf aan dat hun gesprekken anders verliepen na een training gebaseerd op de inhoud van dit boek.

Binnen de hulpverlening en de zorg is er een overweldigende aandacht voor motiverende gespreksvoering. Deze respectvolle manier van gesprekken voeren en anderen bejegenen verspreidt zich als een olievlek over vrijwel alle mensgerichte beroepen. Sinds het werk van Rogers, dat vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw aan een ware zegetocht begon, was er in hulpverlenersland niet eerder zo breed aandacht voor een gewijzigde manier van werken.
De waarde van motiverende gespreksvoering wordt geleidelijk aan ontdekt door de kerk. Predikanten en vrijwilligers die een training volgden, rapporteren dat gesprekken anders verlopen – minder debat, meer respect en vooral eerder en vaker diepgang en verandering. Luisteren 2.0 is voor de kerk dan ook een baanbrekend boek. Het stelt lezers in staat om in de gesprekken die ze voeren gebruik te maken van inzichten die aantoonbaar leiden tot meer vruchtbare gesprekken.
De inhoud van dit boek heeft in een groot aantal informele gesprekken, trainingen en coachingsgesprekken haar waarde bewezen. Pastores en vrijwilligers die zich het eerste deel van Luisteren 2.0 eigen maakten, merken dat gesprekken vaker aan diepgang winnen: doordat anders geluisterd wordt, gaan gesprekspartners zich anders uiten. Soms zullen anderen zelfs de ruimte nemen om iets van hun verlangen te onthullen. Het tweede deel van Luisteren 2.0 helpt om zo te luisteren dat de ander zichzelf naar verandering toespreekt – in de richting van de mens die hij zou willen zijn. Zo wordt ‘wie de ander mag zijn’ letterlijk respectvol tevoorschijn geluisterd.

Gideon van Dam over Luisteren 2.0: Anderen tevoorschijn luisteren
Een belangwekkend boek. Naar mijn inschatting biedt het iets nieuws op de Nederlandse markt op het gebied van pastoraat. Bert Bakker staat garant voor uitdagend belangrijke zaken aan de orde stellen. Hij beperkt zich gelukkig niet tot het vertrouwde huisbezoek en pastorale gesprekken. Hij toont ons het belang van terloopse gesprekken aan. Als lezer mag ik u geluk wensen met dit boek. Ik hoop dat u er mee aan de slag gaat. Dat kan veel betekenen voor mensen die op uw weg gekomen zijn en zo ook voor u zelf.
Drs. Gideon P. van Dam, voormalig begeleider van predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk van Nederland, leidde een groot aantal predikanten en kerkelijk werkers op tot geestelijk begeleider, maakt deel uit van de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders, Gaandeweg, en is lid van de wereldorganisatie Spiritual Directors International.

Loading Updating cart...

Motiverende gespreksvoering met jongeren en jongvolwassenen – Sylvie Naar-King en Mariann Suarez

Prijs: € 30,90

Jeugdzorg wordt nogal eens gekoppeld aan ‘moeilijke doelgroep’ en motivatieproblemen.

Tegelijkertijd blijken tieners en jongvolwassenen opmerkelijk veel energie, intensiteit en doorzettingsvermogen aan de dag te kunnen leggen wanneer ze echt gemotiveerd zijn om een doel te bereiken. Gemotiveerde of écht gemotiveerde jongeren is echter geen vanzelfsprekende combinatie – meer een uitdaging. Motiverende gespreksvoering heeft potentie om aan die uitdaging bij te dragen. De methodiek blijkt bij uitstek geschikt om aan motivatie te bouwen – juist ook bij tieners en jongvolwassenen.

In Deel I van dit boek wordt motiverende gespreksvoering (MVG) in acht korte hoofdstukken helder uiteengezet. MGV blijkt goed aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van tieners en jongvolwassen met haar nadruk op samenwerking en respect voor de autonomie van cliënten. Strategieën en vaardigheden worden met duidelijke cases toegelicht. Hoofdstukken worden afgesloten met beknopte overzichten in de vorm van doen en niet doen. Mogelijk is het de meest heldere introductie in de methodiek die momenteel in Nederland beschikbaar is.

Deel II beschrijft de inzet van MGV met jongeren en jongvolwassenen op twaalf verschillende behandelvelden zoals – nieuw voor Nederland – de inzet van MGV in een schoolsetting en groepswerk. Dit deel is boeiend en verrijkend voor wie werkzaam is op deze deelterreinen, maar zeker ook voor generalisten, die te maken krijgen met zeer verschillende vormen van probleemgedrag. In het derde deel wordt ingegaan op MGV leren beheersen en inzetten.

Uit de recensies

Naar-King en Suarez herinneren ons eraan dat de weerstand bij jongeren alleen maar toeneemt wanneer wij sterker gaan voorschrijven en proberen te overtuigen. Wie meer vruchtbare gesprekken wenst en meer gedragsverandering wil zien, doet er goed aan dit boek te bestuderen. Dit boek biedt kansrijke strategieën en belangrijke handvatten die zich in de praktijk van het werk met jongeren en jongvolwassenen hebben bewezen.

Loading Updating cart...

Motiverende gespreksvoering in de GGZ – Hal Arkowitz, William R. Miller e.a.

Prijs: € 49,90

Motiverende gespreksvoering (MGV), voor het eerst toegepast bij de behandeling van middelenmisbruik, wordt steeds vaker en op steeds meer behandelvelden ingezet om mensen met een breed scala aan psychische problemen te helpen. In dit toonaangevende werk beschrijven vooraanstaande deskundigen nieuwe toepassingen van MGV in de geestelijke gezondheidszorg. Uiterst praktisch en toegankelijk, maar ook door theorie en onderzoek onderbouwd, verschaft het boek een schat aan effectieve strategieën om cliënten te helpen hun ambivalentie op te lossen en hun verlangen, inzet en hulpbronnen te mobiliseren ten gunste van de verandering die zij wensen.

Na een inleidend overzicht, richten de hoofdstukken zich op specifieke en veelvuldig voorkomende klinische problemen en situaties. De auteurs beschrijven hoe zij MGV hebben gebruikt, ofwel als voorbehandeling, of gedurende de hele behandeling bij angststoornissen, depressie, PTSS, suïcidaliteit, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, gokverslaving, schizofrenie en dubbele diagnose. Eén hoofdstuk biedt een model om de recidive onder gedetineerden terug te dringen.

Elk van de strak geredigeerde hoofdstukken beschrijft beknopt de betreffende stoornis of populatie, laat zien hoe componenten van MGV binnen de standaard therapeutische benaderingen zijn geïntegreerd, illustreert met voorbeelden de basisprincipes van de interventie en bepreekt de empirische gegevens waarop deze is gebaseerd. Uitgebreide verbatims en vignetten laten niet alleen zien hoe een ervaren therapeut in bepaalde situaties op cliënten reageert, maar verschaffen ook inzicht in het hoe en waarom van klinische afweging en behandeling. Tot slot schetst het laatste hoofdstuk belangrijke toekomstige richtingen waarin MGV zich in praktijk en onderzoek kan ontwikkelen.

Dit vernieuwende, gebruikersvriendelijke boek zal zijn weg vinden naar het bureau van behandelaars binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychiaters, maatschappelijk werkers, counselors, verslavingsspecialisten en psychiatrisch verpleegkundigen. Het is daarnaast van grote waarde als aanvullend studiemateriaal voor studenten psychologie (WO en HBO) en behandelaars (i.o.) in de GGZ.

Loading Updating cart...

Motiverende Gespreksvoering in de gezondheidszorg, gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt – Stephen Rollnick, William R. Miller e.a.

Prijs: € 28,99

Patiënten helpen om veranderingen in hun leefstijl door te voeren is een belangrijk, maar niet eenvoudig, onderdeel van de gezondheidszorg. Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg werd speciaal voor werkers in de algemene gezondheidszorg geschreven. Het boek biedt uitstekend, veelvuldig getest en aantoonbaar effectief gereedschap om de communicatie met patiënten te verbeteren. Lezers ontdekken hoe motiverende gespreksvoering (MGV) helpt om patiënten te gidsen naar veranderingen waarover ze vaak ambivalent zijn, zoals medicatietrouw, gewichtsverlies, meer bewegen, stoppen met roken en veilig vrijen.
 
De ondertitel van dit boek, gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt, wordt al lezend zeer geloofwaardig. Herkenbare gespreksfragmenten laten zien hoe krachtig de basisvaardigheden van MGV kunnen werken. Ook wordt duidelijk hoe goed deze vaardigheden inpasbaar zijn in de dagelijkse werkpraktijk van veel behandelaars en andere werkers in de zorg in hun – veelal korte – gesprekken met patiënten.
 
Uit de recensies:
Motiverende gespreksvoering biedt een alternatief voor de achterhaalde pogingen om patiënten met redenen te overtuigen van de noodzaak van aanpassingen in hun leefstijl. Een aangename frisse wind in het voortgaand gesprek tussen behandelaars en mensen met chronische aandoeningen of problemen.
Boordevol parels van praktisch inzicht in het gidsen van patiënten naar gedragsverandering. Dit zeer goed leesbare boek is een geschenk voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg.
Loading Updating cart...

Motiverende Gespreksvoering – William R. Miller en Stephen Rollnick

Prijs: € 29,99

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een respectvolle, samenwerkende gespreksmethode die beoogt om anderen te helpen tot de veranderingen te komen die zij wensen, maar waar ze vaak ook ambivalent over zijn. Een grote hoeveelheid studies toont aan  dat MGV vaak leidt tot betere uitkomsten. Dat blijkt zowel wanneer MGV wordt ingezet als op zichzelf staande behandeling als wanneer ze wordt geïntegreerd met een bestaande behandeling of daaraan vooraf gaat. Deze uitkomsten verklaren waarom MGV stormachtig haar intrede heeft gedaan op tal van werkvelden en zich verspreid als een olievlek over de zorg. Veel hulpverleners zijn inmiddels sterk beïnvloed door het baanbrekende werk van Miller en Rollnick. MVG heeft de respectvolle bejegening van cliënten – in de lijn van Carl Rogers – als basis. Ze is vernieuwend omdat deze gespreksmethode nadrukkelijk wel directief is: bewust gericht op verandering die de cliënt wenst. Het ontlokken en versterken van motivatie van cliënten is daarbij een centraal thema. In Motiverende gespreksvoering, een methode om mensen voor te bereiden op verandering wordt de methodiek helder beschreven en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Loading Updating cart...

Motiverende Gepreksvaardigheden, Werkboek voor behandelaars

Prijs: € 46,50

Dit is het boek voor wie
- een basistraining motiverende gespreksvoering (MVG) achter de rug heeft en basishouding en vaardigheden verder 'in wil slijpen'
- een basistraining MVG achter de rug heeft en wil doen aan borging (terugvalpreventie). Immers: 'You either use it or loose it!'
- overtuigd is van de effectiviteit van MVG en stappen wil zetten in het eigen maken van de methodiek. Goed piano of golf spelen leer je ook niet in twee dagen, al kunnen die je aardig op gang helpen.

Niet iedereen is vervolgens in de gelegenheid om deel te nemen aan een verdiepende training, een serie ‘boosters’ of een MGV-intervisiegroep en mist een plaats om de opgedane vaardigheden en kennis in te slijpen. Voor al die hulpverleners, zorgverstrekkers, coaches, docenten en studenten is dit boeiende, gebruikersvriendelijke werkboek ontwikkeld. Het staat boordevol met aan de praktijk ontleende voorbeelden en oefeningen. De auteur is een ervaren MGV-therapeut en MGV-trainer van het eerste uur. Hij heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de inzet van MGV in de hulpverlening. De lezer slijpt stap voor stap de micro-MGV-vaardigheden in, ontwikkelt werkwijzen die sporen met de uitgangspunten en ‘geest’ van MGV en ontdekt dat hij gaandeweg bekwamer wordt.

Een aanrader voor zowel hulpverleners, behandelaars en studenten.

Loading Updating cart...

Motiverende Gespreksvoering 3e editie

Prijs: € 38,50

In 2005 verscheen Motiverende gespreksvoering: Een methode om mensen voor te bereiden op verandering. Het was de vertaling van een Engelse editie uit 2002 – een grondig herziene versie van de eerste versie die toen jaar eerder was verschenen. Een boeiende trek aan Miller en Rollnick is hun vermogen om te veranderen – ze blijven leren. Een vrucht daarvan is dit volstrekt nieuwe boek. Het is de vertaling van de Engelse derde editie. Onderzoek heeft verfijnd inzicht aan het licht gebracht. We weten meer van wat maakt dat motiverende gespreksvoering werkt.  Belangrijke begrippen en strategieën  werden scherper doorgrond (het afscheid van het begrip weerstand, dat uiteen getrokken is in behoudtaal en wrijving), is wat dat betreft een in het oog lopende keus. Het meest opmerkelijke in deze uitgave is echter hoe Motiverende Gespreksvoering (MGV) wordt gepresenteerd. Met de woorden van Trycia Moyers is motiverende gespreksvoering nog steeds ‘chasing change talk’. In de vorige editie was de methodiek zelf het raamwerk was voor het boek. In deze editie vormt wat behandelaars en begeleiders in de praktijk doen de grondstructuur voor de beschrijving van MGV. Dat helpt om de inzichten te koppelen aan de eigen praktijk en lijkt (zeker ook voor studenten) een aanwinst. Een andere ontwikkeling wordt zichtbaar in de subtitel: van Mensen voorbereiden om verslavingsgedrag te veranderen (1991) via Een methode om mensen voor te bereiden op verandering (2002) naar Mensen helpen veranderen. Die verbreding wordt gesteund door onderzoek en de ervaring van talloze behandelaars en begeleiders.

Loading Updating cart...

Met meer dan hart en ziel, levensbeschouwelijk diagnostiek, geestelijke zorgverlening en context

Prijs: € 13,90

Pastores zijn voortdurend zoek naar ‘gereedschap’ en vaardigheden om anderen diep en wezenlijk te verstaan. Pastorale diagnostiek helpt om niet alleen empatisch  maar ook consequent systematisch luisterend aanwezig te zijn. Verschillende Nederlandse pastores laten zien hoe pastorale diagnostiek hun handen verrijkt.

 

Loading Updating cart...

Waaier Anderen tevoorschijn luisteren

Prijs: € 7,90

In deze handzame waaier vind je de belangrijkste vaardigheden en houdingsaspecten van Anderen tevoorschijn luisteren. Ideaal voor wie na een training wil blijven slijpen aan houding of vaardigheden. Of even snel wil 'spieken'  hoe je iets waar je aan denkt zou kunnen  vorm geven. Met veel voorbeelden

Loading Updating cart...

Waaier Motiverende Gespreksvoering

Prijs: € 13,90

Wat is dit ontzettend handig.

Hij ligt in mijn bureaula en tussen gesprekken door kijk ik er af en toe even in.

Ik merk dat ik er vaak in blader en dat me dit helpt om de stof beter paraat te hebben.

Zomaar drie reacties op de Waaier Motiverende Gespreksvoering, waarvan er sinds de introductie in september 2014 al drieduizend  verkocht zijn. Wie het boek gelezen heeft, heeft met de waaier in 54 blaadjes de kern van MGV in handen. Al bladerend ‘komt het boek terug’ en slijp je de concepten in. Ook handig om snel te raadplegen als je ‘iets MGV-achtigs wilt doen’, maar een geheugensteun nodig hebt. Het deel over MGV in groepen maakt de waaier voor sommige gebruikers extra waardevol.

Loading Updating cart...

Ontdek uw weg naar VERANDERING: Hoe de kracht van Motiverende Gespreksvoering kan onthullen wat u wilt en u kan helpen dat te bereiken

Prijs: € 23,90

Of het nu gaat om stoppen met een ongezonde gewoonte, gaan voor een droom of droombaan, gehoor geven aan je roeping of iets doen aan schadelijke patronen in relaties – de sleutel tot verder komen met je leven ligt in ontdekken wat echt goed is voor jou en hoe je daar kunt komen.

 

Gebaseerd op de wetenschappelijk onder-bouwde counselingsbenadering die bekend staat als Motiverende Gespreksvoering.

 

Rijkt krachtige zelfhulpstrategieën en prak-tische gereedschappen aan die helpen om te begrijpen waarom je vastzit, los te komen van de druk om te moeten veranderen die niet werkt, en vertrouwen op te bouwen om een persoonlijk veranderplan te ontwikkelen en uit te voeren.

 

Unieke aanpak. De lezer trekt op met vijf vrouwen en mannen die worstelen met ver-schillende dilemma’s. Zij doorlopen hetzelfde proces als de lezer. Hun levendige verhalen maken de aanpak glashelder.

 

Dr. Alan Zuckoff en dr. Bonnie Gorsack hebben uitvoerige ervaring in MGV. Daarboven publiceerde Zuckoff tal van toonaangevende studies.

Loading Updating cart...

Reacties zijn gesloten.