Page

Trainingen

Ekklesia Advies biedt verschillende trainingen aan. Deze worden veelal ‘in company’ afgenomen. Open inschrijving is ook mogelijk voor de tweedaagse basistraining Motiverende gespreksvoering en vervolgtrainingen. Sommige trainingen richten zich specifiek op kerken en organisaties op het domein van zingeving.

Zorg, onderwijs en bedrijfsleven

Basistraining Motiverende Gespreksvoering

In een basistraining worden de spirit, de uitgangspunten, de basisvaardigheden en een aantal strategieën van motiverende gesprek verkend en ingeoefend. Naast aandacht voor de theoretische basis wordt ruim tijd besteed aan praktische inoefening in de groep als geheel en in twee- en drietallen.

Booster Motiverende Gespreksvoering

In een boostergroep komen deelnemers een enkele keren per jaar een dagdeel bijeen voor begeleide intervisie. Doorgaans wordt veel aandacht gegeven aan opgedane ervaringen met MGV en wordt daar de theorie op betrokken. Daarnaast wordt in de regel per bijeenkomst één aspect van MGV uitgediept en verder ingeoefend.

Wie aan een basiscursus MVG heeft deelgenomen, merkt dat een booster een trefzekere manier is om de nieuwe wijze van bij anderen zijn en hen begeleiden te borgen en verder in te oefenen.

Update Motiverende Gespreksvoering voor docenten MGV (HBO, HBO+ en (post)academisch)

Een module MGV aanbieden is als een ‘Drosteblik’: Er wordt gehoopt dat studenten zich een MGV-getrouwe manier van luisteren voor een deel eigen maken – gedragsverandering. Dat wat wordt onderwezen of ingetraind speelt ook tussen docent en studneten. In een dag of dagdeel slijpt een groep docenten aan aspecten van MGV en de eigen MGV-vaardigheden. Desgewenst wordt meegedacht over gebruikte werkvormen en worden alternatieven aangedragen.

Seminars met een lezing/workshop Motiverende Gespreksvoering

Met regelmaat verzorgt Ekklesia Advies een hoofdlezing (in de regel interactief) of een workshop op seminars over zorg. Interactieve workshops in groepen tot ruim 100 personen blijken te werken.

 

Meer winstgevendheid, klanttevredenheid en plezier in werk door anders te overleggen

Recent onderzoek (Losada en Heaphy, 2004) toont aan dat de manier waarop leden van managementteams en besturen met elkaar communiceren bepalend is voor de winstgevendheid klantentevredenheid en de uitkomsten van 360o-feedback.

Voorafgaand aan de training wordt een opname gemaakt van een deel van een overleg ‘dat echt ergens over ging’.

In een eerste bijeenkomst wordt een analyse van het gesprek gepresenteerd en wordt deze analyse vergeleken met de uitkomsten van sterke, middelmatige en slecht presterende organisaties en bedrijven. Vervolgens wordt, toegesneden op de uitkomsten, gepresenteerd hoe andere organisaties een verbeterslag in de onderlinge communicatie van de leiding hebben gemaakt en wordt gezocht naar stappen die zouden kunnen leiden tot betere prestaties en meer arbeidsvreugde in de organisatie als geheel. Desgewenst maakt het team afspraken over verbeteringen.

Na een maand wordt een tweede opname geanalyseerd en wordt de voortgang besproken en verkend hoe deze verder kan worden uitgebouwd.

Omgaan met verschillen: diversiteit vruchtbaar maken

Organisaties, wijken, kerken en bedrijven kunnen een enorme pluriformiteit vertonen. Die is lang niet altijd een bron van kracht. Soms eerder een bron van problemen. In nogal wat organisaties wordt geprobeerd om problemen te voorkomen door ‘ elkaar te respecteren’. Gemakkelijk kan dit verworden tot tolereren, waarbij men ‘voordoordeler is in dezelfde organisatie’, maar het niet over kwesties heeft die als belangrijk worden ervaren maar verschillend worden beleefd.

 

Kerk en andere instellingen op het vlak van zingeving

Luisteren 2.0: Anderen tevoorschijn luisteren

Deze training is ontwikkeld voor predikanten, pastores en leden van de kerk- en parochiebesturen, maar kan ook aangepast worden aan de uitdagingen waarvoor de leiding van een organisatie of bedrijf zich gesteld ziet.

Diettrich Bonhoeffer, Stephen Covey en Robert Quinn wijzen allen op het enorme belang van zorgvuldig anderen tevoorschijn luisteren. Volgens Covey en Quinn kan geen leidinggevende zonder deze vaardigheid. Volgens Bonhoeffer is luisteren voor de kerk zelfs een ambt.

In deze training worden  na een korte theoretische introductie vaardigheden daartoe ingeoefend. Ze is afgeleid van motiverende gespreksvoering. Een belangrijk verschil is dat ruim aandacht wordt gegeven aan diepgang in gesprekken waarin geen hulpvraag speelt en waarin anderen goed verstaan doel op zichzelf is.

Een uitstekende verdiepingstraining voor pastorale bezoekers en beroepspastores

Respectvolle missionaire gespreksvoering

De meeste kerken hebben afscheid genomen van missionaire gespreksvoering die geschoeid is op de leest van reclame, waarbij geloof of God ‘als product aan de man worden gebracht’. Terecht.

Het vertrekpunt achter deze training is dat uit CBS-onderzoek blijkt dat een groot deel van Nederland iets heeft met zingeving en spiritualiteit, maar niet op het idee komt dat de kerk een goede plek is om zingeving te verkennen. Tegelijkertijd zijn er ook niet enorm veel andere plekken te vinden waar dit kan. In deze training scholen deelnemers zich in hoe zij voor medemensen dergelijke plekken kunnen maken: zo present zijn en zo luisteren dat anderen verder geholpen worden in een zoektocht die er voor hen toe doet.

 

Ekklesia Advies is CRKBO-geregistreerd.

 

 

One Response to “Trainingen”

  1. Corrie schreef:

    Geachte heer Bakker, wij hebben belangstelling voor de cursus “motiverende gespreksvoering” (open inschrijving). Zijn er data bekend voor het najaar? Wij zijn 3 collega’s, theoloog en geestelijk verzorger. Jouw boek: “anderen tevoorschijn luisteren” biedt ons veel inspiratie en praktische handvaten in ons werk als vrijwilligerscoördinator. Graag vernemen wij wat er mogelijk is in scholing op dat vlak. hartelijke groet, Corrie Vis

Reactie plaatsen